Dhoma juaj e tregtisë – Shtojca II

Dhoma juaj e tregtisë – Shtojca II

Shtojca II – Përshkrimi i thjeshtë i punës

Shefi ekzekutiv me pagesë shërben si zyrtar ekzekutiv, kujdeset për politikat dhe drejtimin e anëtarëve.  Titulli tipik i punës në këtë klasifikim përfshin:

 Drejtorin ekzekutiv,

 Presidentin

 Zëvendës Presidentin Ekzekutiv*

President & CEO ose President/CEO

 

Ekzekutues/operues, i cili shërben si shef zyrtar operativ i odës. Pozita asiston në menaxhment dhe mbikëqyrjen e personelit për t’u siguruar rreth ekzekutimit te operacioneve të organizatës ne baza ditore (të vazhdueshme) Titulli tipik i punës në këtë klasifikim përfshin:

Zëvendës drejtor

Zëvendës-president i lartë i operacionit*

Zyrtar i menaxhmentit

Drejtor, shërbime të brendshme

Asistent ekzekutiv/ zyrtar i menaxhmentit

 

Financa/mbajtësi i librave

Kjo pozitë përfshin regjistrimet financiare të organizatës dhe përgatit raporte për shefin ekzekutiv me pagesë* dhe bordin. Kjo pozitë po ashtu mbikëqyr aktivitetin financiar të organizatës duke përfshirë kontot e paguara, kontot e pranuara. Titulli tipik i punës në këtë klasifikim përfshin:

Zyrtar i lartë për financa

Nënkryetar/ Kontabilist

Kontrollues

Drejtor I financave

Drejtor, Kontabilist

 

Komunikim

Departamenti I komunikimit planifikon dhe menaxhon te gjitha aktivitetet e komunikimit dhe publicitetit duke përfshir stafin, anëtarët, dhe Informatat publike. Titulli tpik I punës në këtë klasifikim përfshin:

Drejtor I komunikimit

Koordinator i komunikimit

Menaxher senior i komunikimit

Zëvendës president i komunikimit

Drejtor i reklamave dhe kampanjave.

 

Anëtarësimi

Pozicioni i këtij departamenti kërkon të marrë anëtar të rinj në odë dhe rinovimin e atyre ekzistues. Përveç kësaj ky departament kërkon sponsorizim për aktivitetet e odës dhe planifikon rekrutimin e anëtarëve. Titulli tipik i punës në këtë klasifikim përfshin:

Zëvendës president, 

Ndihmës zëvendës President për marrëdhënie me anëtarët

Drejtor i shitjes

Menaxher i shërbimeve për anëtar

Drejtor i anëtarësimit

 

Një strukturë e vogël e dhomës

 

Bordi i drejtorëve

 

Kontabilisti dhe këshilltari për bankim

 

Drejtor gjeneral
Komunikimi me kohë te pjesshme

 

Shitjet dhe shërbimi i anëtarëve 

 

Administrimi i financave

 

Shto koment

Sign up to receive the latest updates and news

© 2023 Business Community of Kosova. All rights reserved.