Dhoma juaj e tregtisë – Shtojca III

Dhoma juaj e tregtisë – Shtojca III

Shtojca 3 – Libri i burimeve dhe i referencave

Burimet

Cdonjëri që fillon me biznesin e dhomës mundë të kthehet në fillim për ndihmë shtes:

Instituti për organizimin e organizatës është programi kryesor për zhvillimin dhe ekzekutimin e odës. Programet janë mbajtur cdo vit në pes Univerzitete të Shteteve të Bashkuara.

Kurikula e Institutit përbëhet nga katër nivele të avancuara të studimit. Gjatë javës, pjesëmarrësit ndjekin mësimet në tendencat dhe teknikat e fundit në menaxhimin e dhomës mësuara nga udhëheqësit e industrisë, akademikë, dhe këshilltarët. Madhsia e klasës është e limituar për të rritur përvojën e mësimit dhe për të nxitur ndërveprimin në mes kolegëve.

For more information visit ëëë.uschamber.com/institute, call 202-463-5570, or e-mail IOM@uschamber.com.

Programi i akreditimit të odës është I vetmi program që pranon odat për procedura efektive organizacionale dhe përfshirjen e komunitetit.

Për të arritur akreditimin, Oda duhet të përmbush standardet minimale në operimin dhe programin e tyre, duke përfshir qeverisjen, cështjet qeveritare, dhe teknologji. Ky rishikim mundë të marr 2-6 muajt për tu kompletuar. Rankimi final, akreditimi, 3-yje, 4-yje, ose 5-yje vendoset nga bordi I akreditimit, një panel nga anëtarët e odës së Shteteve të bashkuara. Akreditimi është I hapur për të gjith odat të cilat kanë qen në operim për tre ose më shumë vite. Oda e Shteteve të Bashkuara pranon zbritje në aplikimin e tyre. For more information, visit ëëë.uschamber.com/chambers/ accreditation.com or call 202-463-5560.

Oda Amerikane e Tregtisë Ekzekutiv është një shoqatë profesionale e projektuar për të ndihmuar personelin e menaxhimit në zhvillimin e tyre në profesion. For information on their programs and materials, visit ëëë.acce.org or call 703-998-0072.

Referencat

Finance and Legal Model Policies and Procedures for Not-for Profi t Organizations Edëard J. McMillan, CAE—available on the ACCE Ëeb site, ëëë. acce.org

Governance Enhancing Committee Effectiveness: Guidelines & Policies for Committee Administration John F. Schlegel, CAE—available on the ASAE Ëeb site, ëëë.asaecenter.org

Hiring the Chief Executive Sheila Albert Available on the ACCE Ëeb site, ëëë.acce.org

Volunteers—Hoë to Get Them, Hoë to Keep Them: An Essential Guide for Volunteer Leaders and Staff of Professional, Trade and Charitable Nonprofi t Organizations Helen Little—available on the ASAE Ëeb site, ëëë.asaecenter.org

Human Resources Career Building for the Chamber Professional Available on the ACCE Ëeb site, ëëë.acce.org

Marketing and Communications Hoë to Develop a Customer Service Plan Available on the ACCE Ëeb site, ëëë.acce.org

Quick and Easy Neësletters Available on the ASAE Ëeb Site, ëëë.asaecenter.org

Membership and Programs Guide to State Legislative Lobbying Robert L. Guyer—available on the ASAE Ëeb site, ëëë.asaecenter.org

Keeping Members: The Myths and Realities Arlene Farber Sirkin and Michael McDermott—available on the ASAE Ëeb site, ëëë.asaecenter.org

Money Matters—Your Guide to Membership Sales Available on the ACCE Ëeb site, ëëë.acce.org

Millennium Membership: Hoë to Attract and Keep Members in the Neë Marketplace Mark Levine, CAE—available on the ASAE Ëeb site, ëëë.asaecenter.org

Shto koment

Sign up to receive the latest updates and news

© 2023 Business Community of Kosova. All rights reserved.