Dhoma juaj e tregtisë – Shtojca IV

Dhoma juaj e tregtisë – Shtojca IV

Shtesa IV – Mostër e aktit nënligjor

Artikulli II

Anëtarsimi

Section 1: Pranueshmëria

Cdo përson, shoqat, korporat, bashkpunëtor, ose pronar I patundshmërive që kan interes ne objektivat e organizatës duhet të pranohet për anëtarsim.

Seksioni 2 Zgjedhja (Si bëhet aplikimi, pranimi, dhe zgjedhja)

Aplikimet për anëtarsim duhet të shkruhen në formë të  parashikuar dhe të nënshkruaranga aplikantët. Zgjedhja e anëtarve duhet të bëhet nga bordi I drejtorëve gjat takimeve. Cdo aplikant I përzgjedhur me pagesën e investimeve të planifikuara rregullisht si parashikohet në seksionin 3 të artikullit II.

Seksioni 3 Investimet

Investimet e anëttarsimit duhet të rankohen, të përcaktuara ose të përcaktohet kohë pas kohe nga bordi I drejtorëve, parapagim.

Seksioni 4: Ndërprerja (Dorëheqja, përjashtimi dhe delikuenca)

(1) Çdo anëtar mund të japë dorëheqjen nga dhoma me kërkesë me shkrim të bordit të drejtorëve; (2) Çdo anëtar mundë të dëbohet nga bordi i drejtorëve me dy të tretat e votave për mospagim të detyrimeve 90 ditë pas afatit, nëse nuk shtyhet ndryshe për arsye të mirë; (3) Çdo anëtar mundë të dëbohet nga bordi i drejtorëve me dy të tretat e votave nga bordi I drejtorëve, në në takime të rregullta për sjellje të pa hijshme ose të dëmshme për qëllimet apo reputacionin e dhomës, pas njoftimit anëtarit I jepet e drejta e ankesës.

 

Seksioni5 ; Votimi

Në çdo procedurë e cila është thirrur për votim nga anëtarët, çdo anëtar në gjendje të mirë, do të ketë të drejtë të hedhë 1 votë.

Ose

Gjithsesi procedurat të cilat janë thirrur për votim nga anëtarët, cdo anëtar (person) ka të drejt një votë, dhe cdo anëtar, firm, shoqat, apo korporat ka të drejt vote varësisht nga Investimet e paguara, nuk I kalon 10 vota.

 

Secsioni 6: Shtrirja e Privilegjeve (Caktimi i anëtarësimit në kuadër të abonimit dhe kufizimeve)

Çdo firm, shoqatë, korporatë, ortakëri, apo posedues I pasurive të pa tundshme mund të emërojë personat të ciliët dëshiron të ushtrojë privilegjet e anëtarësimit mbuluar nga abonimet e saj dhe do të ketë të drejtë të ndryshojë emërimin e  anëtarësimit pas njoftimit me shkrim.

 

Seksioni 7: Orientimi 

Në intervale të rregullta, orientimi mbi qëllimet dhe aktivitetet e kësaj organizate do të bëhet për grupet e mëposhtme; Zyrtatët dhe drejtorët e rinjë dhe ata ekzistues, kryetarët e komisioneve, komisionet, dhe anëtarët e rinjë. Një skicë e detajuar për orientimin e secilit prej këtyre grupeve do të jetë një pjesë e procedurave manuale apo orientimit në doracakun e organizatës.

Seksioni 8: Anëtar nderi

Dallimi në çështjet publike duhet të japin të drejtën për anëtarësimin nderi. Anëtarët e nderit duhet të ken privilegjet e plota të anëtarvëve përpos të drejtës për votë dhe duhet të lirohet nga pagesa e anëtarsimit. Bordi i drejtorëve do të japë ose të revokojë anëtarsin e nderit me shumic votash.

Artikulli III

Takimet

Seksioni 1: Takimet vjetore

Takimet vjetore të korporatave, në përputhje me ligjet e shtetit, duhet te mbahen (përgjat muajve) te cdo viti. Koha dhe vendi duhet të caktohen nga bordi I drejtorve dhe duhet të njoftohen anëtarët përmes postës 10 dit më herët.

Seksioni 2: Takimet shtesë (anëtarësimi përgjithësi, mbledhjet e Bordit, dhe komisioneve)

Takimet shtes të odës mund të thirren nga Kryetari I bordit cdo kohë, ose varësisht nga peticioni me shkrim nga ndonjëri (numri ose përqindja e anëtarve ne gjendje të mirë):  (a)Njoftimet për takimet e vecanta duhet tu dërgohët njoftimi nëpërmjet postës së paku 5 dit më herët varësisht nga takimet;(b) Takimet e bordit mundë të thirren nga kryetari I bordit të drejtorëve me aplikim me shkrim nga 3 anëtar të bordit. Njoftimi përfshin qëllimin e taimit duhet tu jipet cdo drejtori së paku një ditë me hetët; (c) Takimet e komisioneve mundë të thirren nga Kryetari I bordit, respektivisht zëvendësdrejtoori I departamentit, ose nga kryetari I komisionit. 

Seksioni 3; Korumi

Në cdo takim të rregullt të odës, (numri ose përqindja) e anëtarëve konsiston në korum; në takimet e bordit, përqindja shumic konsiston në korum; të takimet e komisioneve, shumica konsiston në korum përvec kur komisioni komisioni konsiston në më shumë se 9 anëtar: në këtë rast, 5 duhet të konsistojnë në korum.

Seksioni 4 Njoftimet, agjenda, minuts*

Njoftimi me shkrim duhet tu Ipet anëtarëve së paku_______ dit më heret, përvec kur ka ndryshime. Një angjend dhe minuts* duhet të përgaditet për anëtarët. Një skic e detajuar e të dyjave duhet të jet pjes e manualit të organizatës.

 

Artikull IV

Bordi I drejtorëve

Seksioni 1; Përbërja e bordit

Bordi I drejtorëve duhet të përbehet nga _____________anëtarve (nje të tretat) prej të cilëve do të zgjidhet çdo vit për të shërbyer për 3 vjet ose derisa pasardhësit e tyre janë të zgjedhur dhe të kenë kualifikuar. Kryetari i ardhshëm i bordit mund të emërojë, subjekt i miratimit të bordit nga 3 deri 6 anëtarë të bordit për të shërbyer në afat një-vjeçare. Kryetari i kaluara dhe presidenti do të shërbejnë si anëtarë të bordit.

The government and policymaking responsibilities of the chamber shall be vested in the board of directors, ëhich shall control its property, be responsible for its fi nances, and direct its affairs.

Përgjegjësit për qeverisje dhe bërjen e politikave të dhomës duhet ti vishet bordit të drejtorëve, I cili duhet të kontrolloj pasurin e tij, të jet përgjegjës për financat dhe drejton punët e saj.

Seksioni 2; Selection and Election of Directors

  1. Nominimi I komisioneve. Në takimet e rregullta të bordit, kryetari I bordit duhet të caktoj temen për tu aprovuar nga bordi I drejtorve. Nominimi I komisioneve (numrave) të anëtarëve të Odës. Kyetari I bordit zgjedh kryetarët e komisioneve.

Prior to (date), the nominating committee shall present to the president a slate of (number of vacancies) candidates to serve 3-year terms to replace the directors ëhose regular terms are expiring

Para (data), komisioni i emërimit i paraqet presidentit një propozoj të (numrit të vendeve të lira) kandidatëve për të shërbyer në periudh 3-vjeçare për të zëvendësuar drejtorët të cilëve ju ka skaduar periudha e rregullt. Cdo kandidat duhet të jet anëtar aktiv ne gjendj të mirë dhe duhet të pajtohet për pranimin e përgjegjësis së drejtimit. Asnjë anëtar i bordit i cili ka shërbyer dy mandate të njëpasnjëshme tre-vjeçare nuk ka të drejtë të zgjidhet për mandat të tretë. Duhet të kaloj një periudh një vjecare para se të zëvendësohet e drejta.

 

  1. Publikimi I nominimit. Pas marrjes së raportit të komisionit të nominimit, Presidenti duhet menjëher te laimroj anëtarët me post emrat e përsonave të nominuar si kandidat per drejtorë dhe të drejtën e peticionit. 
  2. Nominimi me peticion. Emrat shtesë të kandidatëve për drejtorë mund të propozohen me peticioni që mban nënshkrimet e e së paku (numri) anëtarëve të kualifikuar. kërkesa të tilla duhet të mbushen  më komisionet e nominimit dhjet ditë pasi te shpërndahet njoftimi me ermat e të nominuarve.  Përcaktimi I komisionit të nominimit sipas legjitimit të kërkesës duhet të jet final.

D Përcaktimi. Nëse asnjë kërkes nuk është mbushur me perudhën e dizajnimit, nominimi duhet të mbyllet dhe të nominuarit e propozuar (numri I vendeve të lira) kandidatve duhet të deklarohen të zgjedhur nga bordi I drejtorve në takimet e rregullta të bordit.

Nëse kërkesa legale do të paraqes kandidat shtes,  emrat e të gjith kandidatëve do të organizohen në votim sipas rendit alfabetik. Istruksionet do të ishin të votohen (numri I vendeve të lira) vetëm kandidatët. Presidenti duhet ta dërgoj me postë këtë votim tek të gjith anëtarët aktiv së paku 15 dit para takimeve të rregullta (mujore).

Fletët e votimit do të shënohet në përputhje me udhëzimet e shtypura në fletën e votimit dhe u kthye në zyrën e dhomës brenda 10 ditëve. Bordi I drejtorëve duhet të deklaroj (numrin) kandidatët me numrin më të madh të votive.

  1. Gjyqtarët. Kryetari I bordit duhet të caktoj, temen për aprovim te bordi I drejtorëve, se paku 3 por jo më shumë se 5, gjyqtarëve të cilët nuk janë anëtar të bordit të drejtorëve ose kandidat për tu zgjedhur. NJë përcaktohet nga kryetari. Gjyqtarët e tilla do të kenë mbikëqyrjen e plotë të zgjedhjeve, përfshirë edhe auditimin e fletëvotimet. Ata do të raportojnë rezultatet e zgjedhjeve në bordin e drejtorët.

 

Seksioni 3: përcaktimi I drejtorëve të rinjë

Të gjith anëtarët  e ri të bordit të zgjedhur duhet të sekeltohen në takimet e rregullta të bordit dhe duhet të jenë anëtar pjesmarrës pas kësaj. Drejtorët në largim duhet të vazhdojë të shërbejn deri të përfundoj programi vjetor.

 

Seksioni 4: VEndet e lira

Një anëtar i bordit të drejtorëve që do të mungojë nga 3 takime të njëpasnjëshme të rregullta të bordit të drejtorëve automatikisht të largohet nga anëtarësimi në bord përveq nëse mungesa është përshak të sëmundjeve ose tjetër arsye e aprovuar nga shumica e votive në ndonjë takim të më hershëm.

 

Vendet e lira të bordit të drejtorëve, ose të zyrtarëve, duhet të mbushet nga bordi I drejtorëve me shumic votash.

 

Seksioni 5: Politikat (deklarata e pozitës në probleme)

Bordi i drejtorëve është përgjegjës për vendosjen e procedures dhe formulimin e politikave për organizatën. Poashtu është përgjegjëse për miratimin e të gjitha politikave të organizatës. Këto politika duhet të mirëmbahen në një manual të politikave, të rishikohet çdo vit dhe tu referohen sipas nevojës.

 

Seksioni 6: Menaxhment

Bordi I drejtorëve duhet të punësoj një president (ose ndonjë titull të ngjashëm) dhe duhet ta caktoh pagesën dhe qështjet tjera të punësimit.

 

Seksioni 7: Dëmshpërblimi

 

The chamber may, by resolution of the board of directors, provide

for indemnifi cation by the chamber of any and all current or former

offi cers, directors, and employees against expenses actually and

necessarily incurred by them in connection ëith the defense of any

action, suit, or proceeding in ëhich any of them are made parties, or

a party, by reason of having been offi cers, directors, or employees of

the chamber, except in relation to matters as to ëhich such individuals

shall be adjudged in such action, suit, or proceeding to be liable for

negligence or misconduct in the performance of duty and to such

matters as shall be settled by agreement predicated on the existence of

such liability for negligence or misconduct.

 

Artikulli V

Zyrtarët

Seksioni 1: Përcaktimi I zyrtarëve

Dordi I drejtorëve (I riu dhe ai në largim) në takimet e rregullta duhet të riorganizohen për vitin e ardhshëm.  Komisionet e nominuara për drejtorë duhet poashtu të nominojnë zyrtarët për cdo vit. Në këtë takim bordi duhet të zgjedh kryetarin e bordit, kyetarin e zgjedhur, si dhe zavendës kryetarët, dhe thesrin*.  Zyrtarët do të zgjidhen nga anëtarët e bordit të ri. Të gjith anëtarët do të marrin zyrën në ditën e parë të vitit të ri fiscal dhe do të shërbejnë për një periudh një vjecare ose deri kur pasardhësit do ti marrin detyrat e tyre. Ata duhet ti votojnë anëtarët e bordit të drejtorëve.

 

Seksioni 2: Detyrat e Zyrtarëve

A . Kryetari I bordit. Kryetari duhet të shërbej si shef zyrtar I zgjedhur nga oda e tregëtis dhe duhet të kryesoj cdo takim të anëtarëve, bordet e drejtorëve, dhe komisonin eksekutiv.

 

Kryetari I bordit duhet, me këshilla dhe sygjerimet e presidentit duhet të caktoj zavendës kryetarin me përgjegjsi të ndar ose për departamentet, temë e për aprovim nga bordi I drejtorëve. Kryetari I bordit duhet, me këshillën dhe sygjerimin e zëvendës kryetarit, të asiston në ndarjen e personelit të komisionit, temë për tu aprovuar nga bordi I drejtorëve.

 

  1. Kryetari i sapozgjedhur. Kryetari i zgjedhur do të ushtrojë kompetencat dhe autoritet dhe të kryejnë detyrat e Kryetarit në mungesë ose pamundësin e kryetarit. Kryetari I zgjedhur duhet poashtu të shërbej si koka e programit e komisionit punues të dhomës. Kryetari I zgjedhur dhe komisioni do të jen përgjegjës për përcaktimin që aktivitetet e programit të odës janë duke zgjatur më shume se që kërkohet, në çdo kohë të jet vigjilent për tu siguruar që aktivitetet e odës janë

drejtuar drejt arritjes së nevojave te biznesit dhe të komunitetit në zonën në të cilën shërben oda.

 

  1. Zëvendës Kryetari. 

Detyra e zavendëskryetarit sikuse titullu në përgjithsi do të ndikoj, sat të kërkohet nga ligji, si dhe sa ti caktohet nga kryetari dhe bordi I drejtorëve. Ata gjithashtu do të ketë nën juridiksionin e tyre të menjëhershëm të gjithë komisionet që kanë të bëjnë me detyrat e tyre të përgjithshme.

  1. Thesari. 

Thesari duhet të jet përgjegjës për sigurimin e  të gjitha fondeve të pranuara nga dhoma dhe për rimbursimet e duhura*. Fonde të tilla duhet të mbahen në deposit në institucionin e financave ose të investohen në mënyr të aprovuar nga bordi I drejtorëve. Cecet janë të nënshkruar nga thesari dhe presidenti ose, në munges të njërës ose të dyjave, nga njëri nga dy zyrtarët. Thesari duhet të përgadis raport financiar mujor të përgaditet nga bordi.

 

  1. President (or preferred title). 

 

  1. President (ose titulli i preferuar). Presidenti duhet të jet shefi administrativ dhe zyrtar ekzekutiv. Presidenti duhet të shërbej si sekretar te bordi I drejtorve, dhe ti përgadis njoftimet, agjendat, dhe minuts* e takimeve të bordit.

 

Presidenti duhet të shërbej si këshillues I kryetarit të bordit dhe programit të komisionit të punës ose planifikimit të programit dhe do të mbledhë informacione dhe të dhëna dhe të përgatisë raporte të veçanta si drejtohet nga programi i dhomës.

 

Presidenti duhet të jet anëtar I bordit të drejtorve, komisionit ekzekutiv dhe të gjitha komisioneve.

 

Me ndihën  e nënkryetarit të departamentit, presidenti duhet të jet përgjegjës për administimin e programit të punës në harmoni me politikat dhe rregulat e bordit të drejtorëve.

 

Presidenti duhet të jet përgjegjës për punësimin, shkarkimin, drejtimin dhe mbikqyrjen e të gjith nëpunësve. Ne bashkpunim me programin e komisionit të punës dhe komisionin e buxhetit, presidenti duhet të jet përgjegjës për përgaditjen  e buxhetit operativ ti mbuloj të gjitha aktivitetet e Odës, tem për tu aprovuar nga bordi I drejtorve. Presidenti duhet poashtu duhet të jet përgjegjës për shpenzimet dhe miratimin e e buxhetit.

 

Seksioni 3 Komisioni eksekutiv 

Komiteti Ekzekutiv vepron për dhe në emër të bordit të drejtorëve, kur bordi nuk është në seancë, por do të jenë të përgjegjshëm të bordit për veprimet e saj. Ajo do të përbëhet nga kryetari i bordit, kryetari I kaluar, kryetar i zgjedhur, nënkryetarëve, thesarit, dhe i presidentit. Kryetari i bordit do të shërbejë si kryetar i komisionit ekzekutiv.

 

Eksioni 4: Identikimi

 Oda mundë, nga rezultatet e bordit të drejtorëve, të siguroj për Identifikim nga oda nga zyrtar I saj, ose zyrtar I kaluar sic janë spjeguar ne artikullin IV, seksioni 7 I këtij akti nënligjor.

 

Artikulli VI

Komisionet dhe ndarjet

Seksioni 1: Takimet dhe autoriteti

Kryetari I bordit, nga dhe me aprovimin e bordit të drejtorëve, duhet të caktojn të gjitha komisionet dhe kryetarët e komisioneve. Kryetari I bordit mund të caktoj komisione adhok dhe kryetarët e tyre nëse konsiderohet e nevojshme për të kryer programin e odës. Takimet e komisinit duhet të jetë në vullnetin dhe pëlqimin e kryetarit të bordit dhe do të shërbejë njëkohësisht me termin kryetari I caktuar I bordit, përveç nëse një term i ndryshëm është aprovuar nga bordi i drejtorëve.

 

Duhet të jet funksion I odës të bëj hetime, kryej studime dhe hulumtime, të bëj rekomandime në bordin e drejtorëve, dhe të kujdeset aktivitete që mundë tu delegohet nga bordi.

 

Seksioni 2: Kufizimi I autoritetit. Asnjë aktivitet nga anëtarët, komisionet, grupet, nëpunësit, drejtorët, zyrtaret  nuk duhet tu detyrohet, ose përbëjnë një shprehje të*, politika e dhomës, derisa ajo ka qenë e miratuar ose e ratifikuar nga bordi i drejtorëve.

 

Komisionet duhet të shkarkohen nga kryetari I bordit të drejtorëve kur puna e tyre të jet kompletuar dhe të jen pranuar raportet, ose kur, me opsionin e bordit të drejtorëve, ajo konsideron të zgjuar ndërprerjen e komisionit.

 

Seksioni 3: Dëshmia. Section 3: Pasi veprimit e komisionit janë miratuar nga bordi i drejtorëve, kjo do të jetë detyrë e kryetarëve të komisioneve ose, në mungesë të tyre, kënd ata e caktojnë si mjaft të njohur me këtë çështje, për të dhënë dëshmi për të, ose për të bërë prezantime para , agjencitë civile dhe qeveritare.

 

Seksioni 4: Ndarja Bordi i drejtorëve mund të krijojë ndarje të tilla, të zyrave, departamenteve, këshillat, apo korporata ndihmëse siç e sheh të këshillueshme për të trajtuar punën e dhomës. Bodri duhet të autorizoj dhe definoj fuqinë dhe detyrat e të gjitha këtyre ndarjeve, zyrave, deparamenteve, këshillave, dhe korporatave ndihmëse. Bordi duhet ti rishikoj dhe ti aprovoj të gjitha aktivitetet dhe program propozimet e ketyre ndarjeve, zyrave, deparamenteve, këshillave, dhe korporatave ndihmëse në menyr të përvitshme qe shperh ose ka ndikim në dhomë nëse miratohet nga bordi I drejtorëve.

 

Artikulli VII

Financat

Seksioni1 Fondet. Të gjitha pagesat të kryetari do të vendosen në një fond të përgjithshëm operativ. Fondet e papërdorura nga buxheti i vitit aktual do të vendoset në një llogari rezervë.

 

Seksioni2 : Disbursimet. Pas miratimit të buxhetit, presidenti është i autorizuar për të bërë disbursime mbi llogaritë dhe shpenzimet e parashikuara në buxhetin pa miratimin shtesë të bordit të drejtorëve. Disbursimet do të jetë me çek.

 

Seksioni 3: Viti fiskal. Viti fiskal I odës duhet të përfundoj (data)

 

Seksioni 4: Buxheti. Sa më shpejt qe të jet e mundshme pas zgjedhjes në bordit të ri të drejtorëve dhe zyrtarëve, komisioni eksekutiv (ose nëse preferohet komisioni i buxhetit) duhet të miratoj buxhetin për vitin e ardhshëm dhe ta dërgoj te birdi I drejtorëve për aprovim.

 

Seksioni 5: Auditimi vjetor. Kontabilistët e odësduhet të auditohen në mënyr të përvitshme sa të përfundoj puna (data e mbarimit të vitti fiskal) nga një kontabilist publik. Auditimi duhet të jet I gatshëm në cdo kohë te anëtarët e organizatës si dhe zyrën e kryatarit.

 

Seksioni 6: Lidhjes*. Presidenti dhe zyrtarët e tjer dhe stafi si dhe bordi I drejtorëve munë të caktoj me besnikti një shumë të mjatueshme të caktuar nga bordi dhe të paguar nga dhoma.

 

Artikulli VIII

Shpërbërja

Seksioni 1: Procedura. Oda duhet ti përdor fondet vetëm për përmbushjen e objektivave dhe qëllimeve të specifikuara nga aktet nënligjore,  Dhe asnjë pjes e fondit nuk nuk do të ndahet te anëtarët e odës. Në shpërndarjen e Odës, cdo fond I përmendurduhet të shpërdahet të një ose më shumë organizata të rregultla dhe oda të kualifikuara, qendra edukimi, shkenc, ose organizata filantropike të selektuara nga bordi I drejtorve sic definon IRS Seksioni 501(c) (3).

 

Artikulli IX

 

Seksioni 1: Autoriteti parlamentar. Edicioni I tanisëm I ” Roberts Rules of Order ” duhet të jet burmi final I autoritetit në të gjitha pyetjet e procedurave parlamentare kur disa rregulla nuk jane konsistente me aktet nënligjore të odës.

 

Article X

Amandamentet

 

Seksioni 1: Rishikimet. Këto aktet nënligjore mund të ndryshohen me dy të tretat e votave të bordit të drejtorëve ose nga shumica e anëtarëve në çdo mbledhje të rregullta ose të veçanta, me kusht që njoftimi për mbledhjen përfshin propozimet për ndryshime. Çdo ndryshim apo ndryshimet e propozuara do t’i paraqiten bordit apo anëtarëve me shkrim të paktën 10 ditë përpara takimit në të cilën do të ndërmerren ndryshimet..

 

Shto koment

Sign up to receive the latest updates and news

© 2023 Business Community of Kosova. All rights reserved.