Faqja është në përpunim e sipër. Së shpejti do të jemi në shërbimin tuaj në një mënyrë më të plotë!

Pako - Silver

Pakoja fillestare
120
60 vjetore
 • Çasja në burime të informacionit, për këshilla mbi ndërmarrësinë, taksat dhe kontabilitetin
 • Shitblerjet me zbritje nga anëtarët për anëtarët.
 • Avokimi i kërkesave të anëtarëve, duke filluar nga nevojat dhe kërkesat e përbashkëta të komunitetit, dhe ato specifike të bizneseve, qoftë përballë tregut të përgjithshëm, tregut financiar apo institucioneve publike.
 • Artikulimi i kërkesave për financime më të volitshme pranë bankave dhe produkte financiare më të pranuara për çdo biznes
 • Promovimi në direktoriumin e Komunitetit të Bizneseve të Kosovës.
 • Informacione dhe lajme të rëndësishme për tregun dhe bizneset
 • Materiale të përzgjedhura, përmbledhje librash, audiolibra për biznesin, financat, produktivitetin, lidershipin, performancën
 • Përfitimi nga trajnimet e rregullta dhe manualet
 • Trajnime në tregtinë ndërkombëtare: import, eksport, shërbime shpedicioni dhe dogana, INCOTERMS, CEFTA, MSA.
 • Shërbimet e përpilimit të kontratave sipas ligjit dhe sipas kritereve të etikës së biznesit (me zbritje speciale)
 • Promovim i veglave teknologjike të cilat rrisin suksesin e bizneseve.
Ekonomike

Pako - Gold

Pakoja standard
500
240 vjetore
 • Çasja në bazën qendrore të informacionit, seksioni i këshillave të ndërmarrësisë, taksave, kontabilitetit, juridike, formulare, kontrata, marrëveshje
 • Shitblerjet me zbritje nga anëtarët për anëtarët.
 • Avokimi i kërkesave të anëtarëve, duke filluar nga nevojat dhe kërkesat e përbashkëta të komunitetit, dhe ato specifike të bizneseve, qoftë përballë tregut të përgjithshëm, tregut financiar apo institucioneve publike.
 • Artikulimi i kërkesave për financime më të volitshme pranë bankave dhe produkte financiare më të pranuara për çdo biznes
 • Promovimi në direktoriumin e Komunitetit të Bizneseve të Kosovës.
 • Informacione dhe lajme të rëndësishme për tregun dhe bizneset
 • Materiale të përzgjedhura, përmbledhje librash, audiolibra për biznesin, financat, produktivitetin, lidershipin, performancën, të gjitha të veçanta për pakon Gold.
 • Përfitimi nga trajnimet e rregullta dhe manualet
 • Trajnime në tregtinë ndërkombëtare: import, eksport, shërbime shpedicioni dhe dogana, INCOTERMS, CEFTA, MSA.
 • Shërbimet e përpilimit të kontratave sipas ligjit dhe sipas kritereve të etikës së biznesit
 • Promovim i veglave teknologjike të cilat rrisin suksesin e bizneseve.
 • Trajnime të ndryshme falas dhe me pagesë
 • Rrjetëzimi i brendshëm: Shtimi i kontakteve, shkëmbimi i përvojave, nxitja e partneritetit, krijimi i klubeve
 • Rrjetëzimi i jashtëm: Puna me asociacione simotra në vendet e rajonit, vendet perëndimore dhe ato islame, anëtarësimi në klube etj.
 • Krijimi i kalendarëve të panaireve në Kosovë, në rajon dhe më gjerë. Krijimi i lehtësimeve dhe zbritjeve për pjesëmarrje grupore apo individuale në këto panaire.
 • Organizimi i takimeve B2B.
 • Shpalljet për punë falas, informata për thirrje për propozime, grante, subvencione, panaire.
 • Promovimi i standardeve të cilësisë dhe sigurisë në ofrimin e shërbimeve, prodhimeve, tregtisë dhe ndërtimit.
 • Analizat e ndryshme ekonomike dhe socio-politike
 • Ofrimi i formave për vlerësim dhe menaxhim të burimeve njerëzore dhe performancës.
 • Mundësia për të prezantuar projekte apo biznes plane pranë investitorëve potencial.
 • Qasja në të dhëna për bizneset në Kosovë sipas sektorëve!
 • Arbitrazhi (me pagesë shtesë)
Popullore

Pako - Platinium

Pakoja premium
1000
500 vjetore
 • Çasja në bazën qendrore të informacionit, seksioni i këshillave të ndërmarrësisë, taksave, kontabilitetit, juridike, formulare, kontrata, marrëveshje
 • Shitblerjet me zbritje nga anëtarët për anëtarët.
 • Avokimi i kërkesave të anëtarëve, duke filluar nga nevojat dhe kërkesat e përbashkëta të komunitetit, dhe ato specifike të bizneseve, qoftë përballë tregut të përgjithshëm, tregut financiar apo institucioneve publike.
 • Artikulimi i kërkesave për financime më të volitshme pranë bankave dhe produkte financiare më të pranuara për çdo biznes
 • Promovimi në direktoriumin e Komunitetit të Bizneseve të Kosovës.
 • Informacione dhe lajme të rëndësishme për tregun dhe bizneset
 • Materiale të përzgjedhura, përmbledhje librash, audiolibra për biznesin, financat, produktivitetin, lidershipin, performancën, të gjitha të veçanta për pakon Premium.
 • Përfitimi nga trajnimet e rregullta dhe manualet
 • Trajnime në tregtinë ndërkombëtare: import, eksport, shërbime shpedicioni dhe dogana, INCOTERMS, CEFTA, MSA.
 • Shërbimet e përpilimit të kontratave sipas ligjit dhe sipas kritereve të etikës së biznesit
 • Promovim i veglave teknologjike të cilat rrisin suksesin e bizneseve.
 • Trajnimet standarde falas
 • Rrjetëzimi i brendshëm: Shtimi i kontakteve, shkëmbimi i përvojave, nxitja e partneritetit, krijimi i klubeve, udhëheqja e klubeve
 • Rrjetëzimi i jashtëm: Puna me asociacione simotra në vendet e rajonit, vendet perëndimore dhe ato islame, anëtarësimi në klube etj.
 • Krijimi i kalendarëve të panaireve në Kosovë, në rajon dhe më gjerë. Krijimi i lehtësimeve dhe zbritjeve për pjesëmarrje grupore apo individuale në këto panaire.
 • Organizimi i takimeve B2B.
 • Shpalljet për punë falas, informata për thirrje për propozime, grante, subvencione, panaire dhe tendera.
 • Promovimi i standardeve të cilësisë dhe sigurisë në ofrimin e shërbimeve, prodhimeve, tregtisë dhe ndërtimit.
 • Analizat e ndryshme ekonomike dhe socio-politike
 • Ofrimi i formave për vlerësim dhe menaxhim të burimeve njerëzore dhe performancës.
 • Mundësia për të prezantuar projekte apo biznes plane pranë investitorëve potencial.
 • Qasja në të dhëna për bizneset në Kosovë sipas sektorëve!
 • Anëtarë i Kuvendit
 • Organizimi i vizitave grupore studimore apo e qëllim të krijimit të marrëdhënieve tregtare me kompani dhe organizata simotra.
 • Çasja në hulumtimet e tregut për investime potenciale. Vlerësimet sektorial të resurseve njerëzore. Analizat statistikore (të tregut të brendshëm, të import/eksportit), hulumtimet e tregut dhe vënia në dispozicion e të dhënave për anëtarët.
 • Sjellja e ekspertizës profesionale nga asociacione jashtë vendit. (Senior Experts Service – SES, Senior Experts Network, PUM, BaySen - Bayer)
 • Reklama falas në Magazinën Zyrtare
 • Ndërmjetësimi dhe këshillimi
 • Njoftimet për ndryshimet e kuadrit ligjor që afektojnë biznesin
 • Arbitrazhi me zbritje
E veçantë
© 2023 Business Community of Kosova. All rights reserved.